Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpi rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
(zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO) w związku z czym RADEKS Sp. z  o.o., informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez RADEKS Sp. z o.o. Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest RADEKS Sp. z o.o.; [email protected]; [email protected];   605 426 100; +48 32 426 10 01
2. Dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy/zamówienia wykonywania obowiązku prawnego (np. wystawianie faktury), oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez RADEKS Sp. z  o.o.
3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty, z którymi współpracujemy na potrzeby obsługi Państwa umów/zamówień (np. podmiotom wykonującym dla nas usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, prawne, płatnicze).
4. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim jest to niezbędne w zakresie:

a) zawarcia umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
b) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Państwa obowiązków z nich wynikających,


6. Przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Administratorem danych poprzez [email protected].
Podane przez Państwa dane osobowe są dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji Państwa zleceń.

Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy);

Państwa dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.