Ogólne Warunki Sprzedaży

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i świadczenia usług zawieranych przez Radeks Sp. z o.o. w Rybniku jako Sprzedawcę.

§ 2. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – RADEKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku;

 2. Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent);

 3. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży – niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez RADEKS Sp.z o.o. w Rybniku przy ul. Chabrowej 1.

 4. Towar – wyroby do budowy rurociągów sprzedawane przez RADEKS Sp. z o.o. w Rybniku;

 5. Usługa – wszelkie usługi świadczone na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę będące w związku z zawartą umową sprzedaży.

§ 3. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży są jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług. Tym samym strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych/ustalonych przez  Kupującego.
Warunki uznane są za przyjęte. Jeżeli w ciągu 3 dni od daty otrzymania oferty, zamówienia, potwierdzenia lub faktury nie zostało złożone pisemne zastrzeżenie. Sprzeciw klienta upoważnia RADEKS Sp. z o.o. do wycofania ofert oraz anulowania złożonych zamówień. Ustalenia słowne współpracowników obowiązują wyłącznie po naszym pisemnym potwierdzeniu.

§ 4. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej (w tym także e-mail, fax) pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub świadczenia usług wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

II.  Zawarcie umowy sprzedaży.

§ 5. Oferty sprzedaży towaru Sprzedającego są zawsze sporządzane w formie pisemnej i doręczane Kupującemu pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście.

§ 6. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący składa pisemne zamówienie, opatrzone pieczęcią firmy, datą i podpisem osoby upoważnionej do podpisywania zamówień wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za przyjęcie i odbiór zamówienia terminu zakończenia wykonania zadania.

§ 7. Sprzedający w terminie uzgodnionym z Kupującym dokona pisemnego potwierdzenia przyjętego zamówienia.

§ 8. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty Sprzedającego lub wprowadzenia do niej zastrzeżeń przez Kupującego w zamówieniu, umowa zostaje zawarta dopiero z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia ze zmianami lub zastrzeżeniami.

§ 9. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, faxem, e - mailem lub osobiście.

§ 10. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia, gwarancje i zmiany umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie są wiążące.

§ 11. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, a dotyczących dostawcy towaru. Sprzedawca nie będzie mógł wykonać umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie trzech miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.

III. Zawarcie umowy świadczenia usług.

§ 12. W celu zawarcia umowy świadczenia usług Kupujący składa pisemne zamówienie, opatrzone pieczęcią firmy, datą i podpisem osoby upoważnionej do podpisywania zamówień wraz z podaniem imienia i nazwiska.

§ 13. Na życzenie Kupującego, Sprzedający w terminie uzgodnionym z Kupującym pisemnie potwierdzi przyjęcie zamówienia na świadczenie usług wykonywanych przez Sprzedającego.

§ 14. Dla ważności zawarcia umowy świadczenia usług wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, faxem, e - mailem lub osobiście.

§ 15. Usługi związane z towarem niezakupionym od Sprzedającego i nie będące przedmiotem zawartej umowy świadczenia usług, mogą być wykonywane przez pracowników Sprzedającego w miarę możliwości technicznych i dysponowania odpowiednią ilością czasu. Usługi te są świadczone odpłatnie.

IV. Cena.

§ 16.

 1. Cena towaru określana jest każdorazowo w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. Cena podana w ofercie Sprzedającego obowiązuje w terminie w niej wskazanym.

§ 17. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.

§ 18. Jeżeli cena będzie podana w walucie innej niż PLN, przyjmuje się, że cena została ustalona w PLN przeliczając ją na złote według średniego kursu sprzedaży danej waluty w NBP z dnia faktycznego wydania towaru lub z dnia, w którym upływa termin wydania towaru uzgodniony przez strony.

§ 19. W przypadku udokumentowanego wzrostu cen surowca o ponad 3% , a także gdy po zawarciu umowy wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru, w szczególności wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, innych obciążeń publicznoprawnych, ceny będą podlegały ponownej negocjacji.

§ 20. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru oraz świadczenia usług w terminie wskazanym w fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

§ 21. Kupujący może dokonać potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelności Sprzedającego tylko za zgodą Sprzedającego.

§ 22. Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości.

§ 23.

 1. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą załadowania towaru w magazynie Sprzedającego na samochód Kupującego bądź przewoźnika świadczącego Kupującemu usługę transportową.
 2. Jeżeli Sprzedający świadczy Kupującemu usługę transportową, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia.

§ 24. Utrata lub uszkodzenie towaru wydanego Kupującemu lub dostarczonego przez Sprzedającego na miejsce przeznaczenia nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za sprzedany towar.

V. Wydanie i odbiór towaru, jego właściwości.

§ 25.Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz pod względem ewentualnych widocznych wad.

 1. Po zbadaniu towarów podpisany zostanie dokument jego wydania (dokument WZ), który oznacza potwierdzenie zgodności parametrów wydanego towaru ze specyfikacją techniczną określoną w umowie i braku wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu towaru w chwili jego odbioru.
 2. Kupujący nie może się zwolnić z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.

 3. Jeżeli Kupujący przetworzy towar w jakikolwiek sposób, Sprzedający zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niezgodności odebranego towaru z zamówieniem lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

§ 26. Strony ustalają, że koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedającym, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

 1. Na pisemne życzenie klienta Sprzedający przesyła towar na wskazany adres
 2. Koszty transportu poniżej wartości 2000 zł netto w przypadku armatury oraz 8000 zł netto w przypadku rur w krążkach ponosi Kupujący. Minimum logistyczne do transportu rur w sztangach wynosi 30tys netto. W przypadkach transportów pełnozaładunkowych tj łączonych z kilkoma miejscami rozładunku kupujący może zostać obciążony dodatkowym kosztem rozładunku. Zastrzegamy sobie prawo wyboru firmy transportowej. Ryzyko zagubienia, utraty lub też uszkodzenia towaru w trakcie przewozu lub odbioru przez Kupującego przechodzi na niego wraz z postawieniem towaru do jego dyspozycji.

 3. Ceny towaru przygotowanego do odbioru obejmują opakowanie bez palet, ich kosztami zostanie obciążony Kupujący.

§ 27. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowy rozładunek samochodu.

§ 28.

 1. Kupujący bierze na siebie ryzyko z tytułu przeznaczenia i zastosowania zakupionego u Sprzedającego towaru.
 2. Wszelkie informacje dotyczące przeznaczenia i zastosowania oferowanego przez Sprzedającego towaru są udzielane na zasadzie grzecznościowej i nie stanowią podstawy roszczeń z tytułu przeznaczenia i zastosowania konkretnego towaru.

§ 29.Wymiana lub zwrot towaru wymagają pisemnego potwierdzenia, a ryzyko i koszty z nimi związane ponosi Kupujący.

 1. Zwroty produktów zakupionych i odebranych przez Kupującego w nadmiernej ilości są przyjmowane wyłącznie w  szczególnych przypadkach, za zgodą pisemną pod rygorem nieważności na warunkach określonych w tej zgodzie.

VI. Wady towaru.

§ 30. Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedającego o wadach zakupionego towaru, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, niezwłocznie po ich wykryciu (najpóźniej w ciągu siedmiu dni), jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia wydania towaru, pod rygorem utraty gwarancji na zakupiony towar.

§ 31. Zawiadomienie o wadzie towaru (reklamacja) musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru pod rygorem nieważności.

§ 32. W przypadku złożenia reklamacji, Kupujący ma obowiązek udostępnić mu wadliwy towar w celu dokonania jego zbadania.

§ 33. Sprzedający może zlecić przeprowadzenie ekspertyzy technicznej w celu stwierdzenia istnienia wady. W takim przypadku rozpatrzenie reklamacji nastąpi po otrzymaniu ekspertyzy.

§ 34. Rozstrzygnięcie reklamacji nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu przez Sprzedającego reklamowanego towaru na podstawie otrzymanych od producenta dokumentów lub zleconej ekspertyzy materiału.

§ 35. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający wymienia wadliwy towar na wolny od wad na swój koszt w terminie uzgodnionym z Kupującym. W przypadku konieczności poniesienia przez Sprzedającego dodatkowych kosztów wymiany towaru lub wymiana taka jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający może odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu wartość wadliwego towaru.

§ 36. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy:

 1. Kupujący przetworzył towar.
 2. Wady towaru powstały w trakcie transportu z magazynu Sprzedającego do miejsca odbioru towaru przez Kupującego.

 3. Wady towaru powstały w trakcie jego rozładunku.

§ 37. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za wady towaru, gdy są one spowodowane nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym zakresie również odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

§ 38. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, licząc od dnia kiedy towar został Kupującemu wydany.

VII. Gwarancja.

§ 39. Długość okresu gwarancji na towary sprzedawane przez sprzedającego zależą od producenta danego asortymentu. Sprzedający zapewnia serwis gwarancyjny dla sprzedawanych przez siebie towarów na rzecz użytkowników na terenie całej Polski.

 1. Dokumentem upoważniającym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji jest faktura wystawiona przez Sprzedającego.

 2. Tryb dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji reguluje Kodeks Cywilny i postanowienia niniejszej OWS.

 3. Instrukcje stosowania są dostępne dla każdego towaru Sprzedającego na żądanie Kupującego.

 4. Reklamacje ilościowe należy złożyć pisemnie w dniu odbioru na dokumencie WZ

 5. Zakwestionowany towar można odesłać wyłącznie po otrzymaniu zgody Sprzedającego. Przy dochodzeniu roszczeń wzajemnych Kupującego wobec Sprzedającego wyłącza się zastosowanie prawa zatrzymania. Zgłoszone reklamacje zostaną usunięte albo rozpatrzone tylko wtedy, gdy Kupujący terminowo wywiązał się ze swoich płatności. Do reklamacji zarówno ilościowych, jak i jakościowych, mają zastosowanie wyłącznie postanowienia niniejszych Warunków.

 6. W przypadku gdy Kupujący jest przedsiębiorcą odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie związane ze sprzedanym produktem, a całkowita odpowiedzialność z tytułu sprzedaży ogranicza się do usunięcia wad produktu lub jego wymiany.

 7. Złożenie reklamacji, nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany mu towar.

 8. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli towaru natychmiast po dostawie, by zapewnić (upewnić się), że jest wolny od wad. Sprzedawca musi zostać natychmiast powiadomiony na piśmie o oczywistych wadach, lecz najpóźniej w ciągu tygodnia od potwierdzenia odbioru towaru, ze szczegółową informacją o typie i zakresie tych wad. Data otrzymania zawiadomienia służy określeniu, czy został zachowany termin do zgłoszenia wady(roszczenia). Jeżeli nie otrzymamy zawiadomienia o oczywistych wadach, lub jeżeli zawiadomienie nie jest złożone we właściwym czasie lub we właściwej formie, takie wady nie będą pokryte z gwarancji.

 9. Sprzedający musi zostać pisemnie powiadomiony o innych wadach, w ciągu tygodnia od wykrycia tych wad, ze szczegółową informacją o rodzaju i zakresie tych wad. Data otrzymania zawiadomienia służy określeniu, czy został zachowany termin do zgłoszenia wady(roszczenia).

 10. Nieistotne wady, których znaczenie nie obniżają wartości użyteczności lub przydatności towaru są wyłączone spod gwarancji. Towary będą uznane za będące w odpowiednim stanie, jeżeli będą zgodne z naszymi oświadczeniami zawartymi w opisie produktu. Oświadczenia publiczne, prezentacje i ogłoszenia(reklamy) producenta nie będą uważane za umowne oświadczenia dotyczące właściwości towaru.

 11. W przypadku zaistnienia problemu z dostarczonym towarem, Sprzedający jest uprawniony do wykonania następczego zgodnie z naszym wyborem, to znaczy naprawy wady lub dostarczenia nowego produktu. Sprzedający jest zobowiązany do poniesienia wszelkich wydatków – zwłaszcza środków transportu, przejazdu, robocizny i materiałów – niezbędnych do wykonania następczego, pod warunkiem, że te wydatki nie wzrosną z tego powodu, że towary są dostarczane w inne miejsce niż miejsce wykonania świadczenia.

 12. Jeżeli wykonanie następcze nie powiedzie się, Sprzedający jest uprawniony do jego powtórzenia. W takim przypadku Sprzedający jest uprawniony do powtórnego dokonania wyboru czy dostarczyć nowe produkty czy naprawić błąd.

 13. Jeżeli wykonanie następcze ostatecznie nie doprowadzi do usunięcia wady, Kupujący może żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Jeżeli Kupujący wycofa się z umowy po niepowodzeniu wykonania następczego, nie jest uprawniony do żądania odszkodowania za szkody powstałe w związku z wadą. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na roszczenie odszkodowawcze po niewykonaniu (niepowodzeniu) wykonania następczego, odszkodowanie będzie ograniczone do wysokości różnicy pomiędzy wysokością ceny zakupu a wartością wadliwego elementu. Postanowienia tego nie stosuje się w przypadku zamierzonego (zawinionego) naruszenia postanowień umowy.

 14. Okres gwarancji wynosi 1 (jeden) rok, począwszy od przejścia ryzyka na Kupującego.

VII. Opóźnienia w wykonaniu umowy sprzedaży, odpowiedzialność.

§ 40. W przypadku opóźnienia się Kupującego z uregulowaniem całości lub części należności za wydany towar lub wykonaną usługę, Sprzedający ma prawo do naliczenia Kupującemu odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

§ 41. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z terminowym uregulowaniem należności za jakąkolwiek fakturę wystawioną mu wcześniej przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do powstrzymania się od wykonania wszelkich zawartych umów sprzedaży (w tym z wydaniem towaru Kupującemu) do czasu uregulowana przez niego zaległych należności wraz z należnymi odsetkami.

§ 42. Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnością jakiejkolwiek należności więcej niż 14 dni, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

§ 43.

 1. W przypadku, gdy Sprzedający udzielił Kupującemu tzw. kredyt kupiecki (płatność z odroczonym terminem zapłaty) i sytuacja finansowa Kupującego ulegnie pogorszeniu, Sprzedający może go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie.

 2. Ocena sytuacji finansowej Kupującego podlega w całości ocenie Sprzedającego.

§ 44. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, jeżeli:

 1. opóźnienie wynika z nieterminowego dostarczenia towaru Sprzedającemu przez dostawcę towaru,

 2. opóźnienie spowodowane jest wstrzymaniem wydania towaru przez Sprzedającego, o którym mowa w § 43 niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży.

§ 45. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z odebraniem towaru dłużej niż jeden tydzień, licząc od terminu wydania towaru określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i potwierdzeniu gotowości wydania towaru przez dostawcę, Sprzedający ma prawo naliczyć Kupującemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości netto odebranego z opóźnieniem towaru za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem, że kara ta nie może być naliczana za więcej niż za 30 dni opóźnienia w odbiorze towaru.

§ 46. W przypadku, gdy Kupujący opóźnia się z odebraniem towaru dłużej niż 30 dni, licząc od terminu przedstawienia gotowości wydania towaru określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, Sprzedający ma prawo naliczyć jednorazową karę umowną w wysokości 25% wartości brutto nieodebranego w terminie towaru.

§ 47. Odszkodowanie za szkody wyrządzone niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest do wartości brutto zamówionego towaru.

§ 48. Obydwie strony umowy sprzedaży mają prawo do odstąpienia od naliczania kar umownych.

§ 49. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu trzech miesięcy od dnia jej zawarcia bez ponoszenia przez niego kar w przypadku, gdy przyczyny odstąpienia od umowy sprzedaży są niezależne od Sprzedającego, a dotyczą jego dostawcy.

§ 50. W przypadku bezpodstawnego wycofania uruchomionego zamówienia (ujętego w planie produkcyjnym producenta) Kupujący może zostać obciążony kara umowną w wysokości 20% wartości netto zamówionego towaru.

IX. Postanowienia końcowe.

§ 51. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 52. W przypadku, gdy poszczególne postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji stron.

§ 53.

 1. W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań.

 2. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 54. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 12.06.2012 roku.

Właściciel firmy
Czesław Czarnota