Technologie produkcji rur PE 100 RC z płaszczem ochronnym z PP

Rura z płaszczem ochronnym GEROfit ®R z wymiarowo naddawaną warstwą ochronną wykonaną ze zmodyfikowanego PP. Rura do transportu mediów pod ciśnieniem chroniona jest przed uszkodzeniami mechanicznymi zapewniają to tylko uszlachetnione warstwy ochronne! Rury te doskonale nadają się do wszystkich bezwykopowych technologii. Doskonale nadają się do renowacji rurociągów metodą krakingu statycznego i dynamicznego Do bezpiecznego użytkowania przez okres > 100 lat.

Są różne metody produkcji rury PE100 RC z dodatkowym płaszczem PP.
Producenci mają obowiązek udokumentowania, że wyprodukowana przez nich rura PE 100 RC z dodatkowym płaszczem ochronnym z PP spełnia wymagania zawarte w  normach i standardach technicznych takich jak:

- PN EN 1555-2:2012
- PAS 1075
- PN EN 10 204
- DVGW GW 325
 

O konieczności stosowania powyższych norm i standardów technicznych do oceny jakości i wymagań Inwestora w stosunku do w/w rur mówi Prawo Zamówień Publicznych w artykule 30:

„Art. 30. 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
2. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:

1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspólne specyfikacje techniczne;
3) normy międzynarodowe;
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.”

Firma GERODUR MPM opracowała i wdrożyła do produkcji rurę GEROfit ®R PE 100 RC z płaszczem ochronnym nie modyfikowanym mineralnie.

Technologia produkcji GEROfit ® R chroniona jest patentem.
Istotą powyższej technologii jest nie mieszanie się w trakcie procesu zgrzewania polietylenu z polipropylenem, co potwierdza fakt iż po zakończeniu zgrzewania można w wypływce bez problemu oddzielić polietylen od polipropylenu.


Firma GERODUR MPM posiada wyniki badań niezależnego, notyfikowanego Instytutu Dr. HEESEL-a, potwierdzające możliwość zgrzewania rur PE 100 RC z płaszczem ochronnym z PP bez konieczności jego usuwania.